Visens Venner Brønshøj

Vedtægter for VVBrh.

 Vedtægter

For

Visens Venner Brønshøj

År 2014

§ 1.               Foreningens navn er Visens Venner Brønshøj

§ 2.   Stk. 1.  Visens Venner Brønshøj er en almennyttig forening, hvis formål er at dyrke og styrke visen med særlig hovedvægt på den danske visetradition, og at virke for dennes udbredelse ved afholdelse af viseaftener og lignende arrangementer for Visens Venner Brønshøj’s medlemmer samt ved offentlige visearrangementer.

Stk. 2.  Formålet søges også udbygget ved samarbejde med lignende foreninger i Danmark og i udlandet.

§ 3.   Stk. 1.  Som medlem kan optages personer, der kan acceptere foreningens  formål.

Stk. l.a.  Et medlem, der er til gene, skade for foreningens virke, kan ekskluderes på en generalforsamling ved 2/3 stemmeflertal af de fremmødte stemmeberettigede medlemmer.

Stk. 2.  Bestyrelsen fastsætter, hvornår et medlem må optræde i Visens Venner Brønshøj’s navn uden for foreningens egne viseaftener.

Stk. 2.a.  Et udvalg bestående af 2 fra bestyrelsen, instruktøren, 1 fra musikken og  1 fra aktivgruppen godkender i forening, hvem der kan blive optaget i aktivgruppen.

§ 4.   Stk. 1.  Foreningens bestyrelse består af 5 medlemmer, der vælges på den årlige generalforsamling ved simpelt stemme flertal.

         Stk. 2.  Bestyrelsen konstituerer sig med formand, næstformand, kasserer, sekretær og bestyrelsesmedlem.

         Stk. 3.  Ved den ordinære generalforsamling afgår i ulige år 2 bestyrelsesmedlemmer og i lige år de øvrige 3 bestyrelsesmedlemmer.

         Stk. 4.  Genvalg kan finde sted.

         Stk. 5.  Udover bestyrelsen vælges 2 bestyrelsessuppleanter, l revisor og 1 revisorsuppleant for et år af gangen..

§ 5.   Stk. 1.  Bestyrelsen har den daglige ledelse af foreningen og sørger for tilrettelæggelse af viseaftener og lignende arrangementer.

         Stk. 2.  Foreningen tegnes udadtil af formanden alene eller af næstformanden og kassereren i fællesskab. Hvad angår regnskaber tegnes foreningen af formanden eller kassereren.

         Stk. 3.  Bestyrelsen kan nedsætte udvalg til særlige opgaver, men bestyrelsen skal altid være repræsenteret i disse udvalg med mindst et bestyrelsesmedlem.

§ 6.   Stk. 1.  Foreningens regnskabsår følger kalenderåret fra l. januar til 31. december.

         stk. 2.  Kontingentperioden følger kalenderåret fra 1. januar til 31. december.

         Stk. 3.  Hvert år inden udgangen af juni måned afholdes ordinær generalforsamling.

         Dagsordenen skal være angivet i indkaldelsen.

         Stk. 4.  Ved samtlige valg ifølge dagsordenen skal navne fremgå i det omfang, bestyrelsen på udsendelsestidspunktet har forslag til kandidater.

         Stk. 5. Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed, og kan med almindelig stemmeflertal træffe afgørelser vedrørende foreningen.

         Ved vedtægtsændringer kræves dog 2/3 af de fremmødte medlemmers stemmer.

         Skriftlig afstemning kan ske efter ønske.

         Indkaldelse til generalforsamlingen skal ske skriftligt med mindst 3 ugers varsel.

         Forslag, der ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, skal være formanden i hænde senest 2 uger før generalforsamlingen.

         Vedtægtsændringer skal dog være formanden i hænde senest 6 uger før generalforsamlingens afholdelse og udsendes sammen med indkaldelsen.

         Stk. 6.  Stemmeret kan ikke udøves ved fuldmagt.

         Stk. 7.  Dagsorden for generalforsamlingen er:

  1. Valg af dirigent, referent og 3 stemmetællere.
  2. Formandens beretning.
  3. Godkendelse af revideret regnskab.
  4. Fastsættelse af kontingent.
  5. Indkomne forslag.
  6. Valg af bestyrelse.
  7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter.
  8. Valg af 1 revisor for 1 år + 1 revisorsuppleant for 1 år.
  9. Eventuelt.

§ 7.   Stk. 1.  Ekstraordinær generalforsamling skal finde sted, når bestyrelsen eller mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt har begæret dette.

         Stk. 2.  I sidstnævnte tilfælde skal bestyrelsen senest 3 uger efter, at den har modtaget begæringen, indkalde til ekstraordinær generalforsamling, der skal varsles med mindst 14 dage. Den ekstraordinære generalforsamling skal være afholdt senest 8 uger efter modtagelse af begæringen.

         Stk. 3.  Vedtagelser på den ekstraordinære generalforsamling kræver mindst 2/3 af de fremmødte stemmer.

§ 8.   Stk. 1.  Foreningen Visens Venner Brønshøj kan kun opløses på en generalforsamling, der er indkaldt med kun dette punkt på dagsordenen.

         Stk. 2.  I tilfælde af foreningens opløsning skal foreningens formue efter generalforsamlingens afgørelse tilfalde en forening eller institution, hvis formål er at medvirke til udbredelse og bevarelse af den danske visetradition samt styrke og forny visen i Danmark.

         Stk. 3.  Der kræves mindst ¾ af de fremmødte medlemmers stemmer for at kunne opløse foreningen.

§ 9.   Stk. 1.  Foreningens medlemmer oppebærer intet honorar for deres medvirken ved foreningens arrangementer.

         Stk. 2.  Medlemmerne må ikke udnytte deres medlemskab af Visens Venner Brønshøj ved reklamering eller på anden måde i foreningsmæssig henseende uden bestyrelsens godkendelse.

         Stk. 3.  Bestyrelsen oppebærer intet honorar for deres bestyrelsesarbejde, men de skal have refunderet alle dokumenterede udgifter, de måtte have ved dette arbejde.

         Stk. 4.  Således vedtaget på generalforsamlingen den 28. april 2014 i Brønshøj.

    -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vedtægterne er ændret og vedtaget 07. marts 2000, 15. maj 2001, 27. maj 2004, 01. november 2006 (extraordinær), 24. maj 2007, 21. maj 2008, 16. maj 2011 og 28. april 2014.

28. april 2014.

Lena Saul

Formand