Generalforsamling 2019

Dagsorden 24. februar 2019

Indkaldelse til Generalforsamling 2019

i Visens Venner Brønshøj

Afholdes i Pilegården, Brønshøjvej 17-19, 2700 Brønshøj

Søndag, 24. februar 2019 kl.17.00 i Salen

Dagsorden:

Formandens velkomst

 

1.Valg af dirigent, referent og 3 stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af revideret regnskab

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag skal være bestyrelsen i hænde inden 1.febr.2019

6. Valg af bestyrelse

For 2 år Kirsten Falsing, modtager ikke genvalg

For 2 år Mette Brabæk, modtager genvalg

For 2 år Wiri Nøhr, modtager genvalg

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

    Hanne Kalsing, modtager genvalg

    Lissi Kjær, modtager genvalg

8. Valg af 1 revisor 1 år. Niels-Flemming Carlsen, modtager genvalg

Valg af l revisorsuppleant 1 år Georg Kauman, modtager genvalg

9. Eventuelt

Efter generalforsamlingen:

Nyhed: Åben scene: Tilmelding til John Just. Tlf. 22 918701 eller mail:justjust34@hotmail.com

 CoolCoolCoolCoolCool

Foreningen giver sandwich og kaffe/the.

På bestyrelsens vegne,

Lena Saul, formand

 

 

 

 

 

 

 

Referat: Generalforsamling i Visens Venner Brønshøj d. 26.2.2018

Der deltog 20 i generalforsamlingen.

 

Referat

1.

Valg af dirigent, referent og tre stemmetællere

Dirigent: Niels Flemming Carlsen.

Referent: Klaus Helsøe

Stemmetællere: Lise Pedersen, Aina Hansen og Hanne Kalsing

2.

Bestyrelsens beretning til godkendelse - ved Lena Saul (formand)

2017 betød syv utroligt gode og inspirerende viseaftener med et meget varieret indhold, ligesom der har været en række vellykkede udeoptrædener. Der skal i den forbindelse lyde en stor tak til viseværter, Niels Flemming, lydansvarlige og alle, der har hjulpet med de andre praktiske opgaver.

Der er p.t. en rimelig stor og god gruppe af aktive, og det er en vigtig forudsætning for gode viseaftner. Men vi bliver jo ældre, så vi kan sagtens optage nye aktive i vores midte. Desuden kan vi alle blive bedre og udvikle os, og her er kurser en oplagt mulighed. I november afviklede VVDk en masterclass i Roskilde, hvor Lena deltog som observatør. Det var meget inspirerende. Der arbejdes på en gentagelse, og bestyrelsen har besluttet at yde et tilskud, hvis der optages deltagere fra VVBrh.

I august deltog VVBrh igen i arrangementet Kulturhavn og som altid i samarbejde med VVKbh. Vores optræden var flyttet til Ofelia Beach ved Skuespilhuset. Det var et heldigt valg. VVBrh deltager også i Kulturhavn i august 2018.

I september var en stor gruppe aktive på besøg i VV Kalundborg. Her optrådte vi med viser af Ida og Bent From bl.a. med Annas Ballader.

I november deltog vi i Pilegårdens julebasar. Det blev på mange måder en succes, selv om der var nogle begynderfejl, ikke mindst i forhold til tidspunkterne for vores optræden. Pilegården var også tilfredse. Det har bl.a. resulteret i, at VVBrh sammen med Pilegården står for et alsangsarrangement d. 21. juni 2018, og mon ikke vi bliver inviteret til julebasaren i 2018.

Det har været en stor hjælp, at vi kan holde generalprøverne i salen, og i september reddede det hele viseaftenen. Pilegården havde i sommerferien ændret måden at bruge lydanlægget på, og ændringerne var ikke bragt i orden, da vi holdt generalprøve. Takket være en aktiv indsats fra VVBrh's side og et godt samarbejde med Pilegården lykkedes det at få lydanlægget delvist op at køre, og i løbet af efteråret er alt faldet på plads, så vi nu har mulighed for at lave en god lyd.

Samarbejdet med cafeen omkring baren og salg af mad fungerer rigtig godt, og der er en god tilbagemelding fra dem, der benytter madordningen. Der kommer ny forpagter i cafeen fra april 2018. Forhåbentlig kan det gode samarbejde fortsætte. I det hele taget er samarbejdet med Pilegården kommet ind i en god og positiv gænge.

Information om vores viseaftner er af stor vigtighed, og der tages en række initiativer på området: ViseAvisen udkommer tre gange årligt, der udarbejdes løbende en aktuel folder, der udsendes pressemeddelelser, vi er på Kultunaut, der hænges plakater op i Pilegården, og vi er med i Pilegårdens folder. Lena sender løbende mails til medlemmerne og til en lang række andre (det har givet en del gæster), og endelig har vi en hjemmeside og en facebookside, der løbende opdateres.

I april 2019 kan VVBrh holde sit 20 års jubilæum. Det er planen, at det skal fejres med maner. Vi holder en stor fest med spisning og forskellig underholdning. Der bliver en deltagerbetaling i størrelsesordenen 200 - 300 kr. Planlægningen er allerede i gang, og i april 2018 holder bestyrelsen et møde med jubilæet som tema.

 

Kommentarer til beretningen

Hans Raahauge takkede bestyrelsen for et godt arbejde og et god informationsniveau til både de aktive og vennegruppen.

 

Verner kommenterede spiseordningen til viseaftnerne. Hvorfor må man ikke selv medbringe mad.

Konklusionen på den efterfølgende diskussion var, at Københavns Kommune ønsker en cafe funktion i byens kulturhuse, der også kan betjene folk, der bare kommer forbi. Det kræver en passende omsætning, og derfor forventes der ingen ændringer i mulighederne for selv at medbringe mad og drikkevarer.

 

Bestyrelsens beretning blev enstemmigt godkendt

 

3.

Det reviderede regnskab for 2017 til godkendelse - ved Kirsten Falsing (kasserer)

Driftsresultat: 10.844,12 kr. (i 2016 var der et underskud på 7.326,53 kr.)

Det forbedrede driftsresultat skyldes især faldende udgifter til afviklingen af viseaftnerne samt færre udgifter til gæstesolister.

 

Der var enighed om, at foreningen skal have en økonomisk buffer som sikkerhed for opretholdelse af driften, men vi skal ikke puge penge sammen. De skal bruges til aktiviteter for medlemmerne.

Konkret er der en række områder, der kræver økonomisk input i fremtiden. Det gælder f.eks. 20 år jubilæet i 2019, nyt trådløst udstyr (de gamle sendere og modtagere fungere ikke optimalt længere) samt kurser for de aktive.

 

Regnskabet for 2017 blev enstemmigt godkendt

 

4,

Fastsættelse af kontingent for 2019

Kontingentet er p.t. 175 kr.

Der var forslag fra Hans Raahauge om at øge kontingentet til 200 kr. i 2019. Baggrunden var bl.a. et ønske om at skaffe ekstra kapital til ikke mindst det forestående jubilæum.

 

Formanden opridsede en række scenarier for de samlede udgifter for henholdsvis medlemmer og gæster til viseaftnerne, dels i forhold til at ændre kontingentet, dels i forhold til prisen på indgangsbilletten.

Mange deltagere argumenterede for, at der skal være en økonomisk fordel ved at være medlem. Den skal være så stor, at selv om man springer et par viseaftner over i sæsonen, skal det stadigvæk kunne betale sig at være medlem. Hellere højere gæstepriser end et højt kontingent.

Der var forslag om at sætte prisen på smørrebrød op med 5 kr. Det blev oplyst, at det havde man allerede gjort. Ekstraindtægten går til forplejning af gæstesolister.

 

Dirigenten satte forslaget om en kontingent forhøjelse til afstemning.

5 stemte for at forhøje kontingentet til 200 kr.

15 stemte for at fastholde kontingentet på 175 kr.

 

5.

Indkomne forslag

Der var ikke indkommet nogle forslag

 

 

 

 

6.

Valg til bestyrelsen

Lena Saul og Pia Eiler var begge på valg for en periode på to år. De ønskede begge at stille op igen.

Lena og Pia blev enstemmigt genvalg.

 

I følge vedtægterne konstituerer bestyrelsen herefter sig selv på det førstkommende bestyrelsesmøde med formand, kasserer etc.

 

7.

Valg af to bestyrelsessuppleanter for et år

Hanne Kalsing og Lissi Kjær var på valg. De ønskede begge at stille op igen.

Hanne og Lissi blev enstemmigt genvalgt.

 

8.

Valg af revisor og revisorsuppleant for et år

Niels Flemming Carlsen var på valg som revisor. Han ønskede at stille op igen.

Niels Flemming blev enstemmigt genvalgt som revisor.

 

Georg Kauman var på valg som revisorsuppleant. Han ønskede at stille op igen.

Georg blev enstemmigt genvalgt som revisorsuppleant.

 

9.

Eventuelt

  • Bestyrelsen ønsker at gøre generalforsamlingen mere attraktiv. Der arbejdes med en model, hvor den afvikles en søndag eftermiddag, nemlig den 24. februar 2019 med efterfølgende matine og servering af kaffe og kage.
  • Diskussion om at holde viseeftermiddage om søndagen i stedet for arrangementerne fredag aften. Vi har mange ældre medlemmer. Ideen blev afprøvet i november og december 2016. Herefter besluttedes det at fastholde fredag aften. Ideen med søndag eftermiddag er dog ikke skrottet og er fortsat med i bestyrelsens overvejelser.
    Der var også forslag om at holde et årligt ekstra arrangement en søndag eftermiddag. Det skulle i givet fald have en lidt anden form end en "traditionel" viseaften.
  • Bestyrelsen er ved at udarbejdet et medlemskort. Det er lamineret og har samme størrelse som et visitkort. Det kan medlemmerne vise ved vore egne arrangementer eller benyttes, når de gæster andre Visens Venner foreninger. Som medlem i VVBrh kommer man ind til medlemspris i disse foreninger.

 

Dirigenten takkede herefter deltagerne for god ro og orden og gav ordet til formanden for en afsluttende bemærkning

Formanden takkede dirigenten for en god ledelse af generalforsamlingen, og hun takkede endvidere de fremmødte medlemmer.
Efter generalforsamlingen var der fællessang, hvor samtlige deltagere frit valgte en vise fra foreningens sangbog. Det blev en rigtig hyggelig afslutning på generalforsamlingen.

 

Underskrifter:

Dirigenten:

 

Referenten:

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE