Generalforsamling 2017

Dagsorden 6. marts 2017

Generalforsamling 2017

i Visens Venner Brønshøj

Afholdes i Pilegården, Brønshøjvej 17-19, 2700 Brønshøj

Mandag, 6. marts 2017 kl.19.00 i lokale 6

 

Dagsorden:

Formandens velkomst

 

1.Valg af dirigent, referent og 3 stemmetællere.

2. Bestyrelsens beretning

3. Godkendelse af revideret regnskab                

4. Fastsættelse af kontingent

5. Indkomne forslag

Indkomne forslag , der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest mandag, 15. februar 2017

6. Valg af bestyrelse

For 2 år Kirsten Falsing, modtager genvalg

For 2 år Mette Brabæk, modtager genvalg

For 2 år Wiri Nøhr, modtager genvalg

7. Valg af 2 bestyrelsessuppleanter

                      Hanne Kalsing, modtager genvalg

                      Lissi Kjær, modtager genvalg

8. Valg af 1 revisor for 1 år

                      Niels-Flemming Carlsen modtager genvalg

Valg af l revisorsuppleant for1 år

Georg Kauman, modtager genvalg

9. Eventuelt

 

Efter generalforsamlingen finder vi vores sangbog frem, og du er

velkommen til at vælge lige netop den vise, du bedst kan lide.

Foreningen giver kaffe og the.

 

På bestyrelsens vegne

Lena Saul, formand

Referat

af generalforsamling mandag den 6. marts 2017

i Visens Venner Brønshøj

 

Til stede:  17 personer, heraf 2 ikke-aktive medlemmer.

 

1) Valg af dirigent, referent og 3 stemmetællere:

 

                      Dirigent:  Niels-Flemming Carlsen

 

                      Referent:  Mette Brabæk

 

                      Stemmetællere: Aina Hansen, Kirsten Illum og Lise Pedersen

 

2)Bestyrelsens beretning: Forkvinden, Lena, læste beretningen op, og den vedlægges referatet.

Inspireret af beretningen blev der diskuteret,

a)hvordan undgå tomme pladser, fordi folk med faste pladser ikke melder afbud. Det ser nemlig                  ikke hyggeligt ud.

b)opstilling af borde

c)  eventuelle eftermiddagsforestillinger om søndagen

d)PR- problemer, når lokal-avisen ikke tager vore pressemeddelelser

e)Gæstesolister, der trækker publikum til

 

a) Tomme Pladser: Der er problemer med tomme pladser på viseaftenerne, fordi folk med faste pladser ikke melder afbud. Der var forslag om at vente med at sætte ekstra borde op, til det viste sig, om der var behov.

     Det kan være svært at se, hvem der ikke melder afbud, men eftersom der de sidste mange gange kun var mødt omkring 30 medlemmer + omkring 15 aktive medlemmer, og der er 100 medlemmer, så må der være en del, som i længere tid ikke har brugt deres plads. Og dersom man 3 gange har undladt at sende afbud, mister man sin faste plads.

     Det aftaltes, at Kirsten F. sender Hanne liste over medlemmerne, hvor mail-adresse og telefon er skrevet på. Hanne vil på næste viseaften notere, hvem der er mødt op til viseaftenen. Hanne vil derefter kontakte de udeblevne, der ikke har meldt afbud.

 

b)Opstilling af borde: John E. foreslog opstilling i stjerneform. Man aftalte at se på en bedre

     opstilling af bordene.

 

c) Eftermiddagsforestilling: Eftermiddagsforestillingerne burde måske have en chance mere. Det var indtil nu kun eftermiddags-publikummet, der var blevet spurgt, man kunne også spørge publikum til en aften-forestilling om deres mening.

     En mulighed var også at lave en ekstra-søndags eftermiddags forestilling, som fx Syng Dansk eftermiddag.

 

d) Pr-problemer: Efter at lokal-avisen ikke ser ud til at optage vore pressemeddelelser, så skal vi måske til at købe en annonce i avisen. Denne gang har man forsøgt at sende pressemeddelelsen til Vanløse- og Herlev-blade også, og sendt direkte til redaktionen på vores lokal-avis, Brønshøj-Husum Avis. Nu afventer vi resultatet.

 

     Men derudover er der lavet plakater og flyere, som man opfordres til at dele ud af, og det er også en mulighed at man kan få lov at sætte plakater op i de butikker, som sponserede gaver til julelotteriet.

     Man kan også trykke materiale, som publikum bedes om at dele ud der, hvor de kommer.

     Prisen for pr-materiale vil så blive større end hidtil, men det må man acceptere.

 

     Til næste viseaften vil Lena tage plakater med, som publikum kan dele ud. Käthe vil gerne hænge plakater op og dele brochurer ud. Desuden har de aktive, som går ud og underholder altid brochurer med fra VVBrh.

 

e) Gæstesolister: Er det etønske fra vores medlemmer, at vi har gæstesolister??

   Käthe foreslog gruppen Svigermors drøm, og Susanne Breuning, hvis det var muligt at forhandle sig til en rimelig pris.  Men jf. Klaus ligger de fleste priser  på 8-10-12000 kr. så det ville føre til underskud.

     En mulighed var at dele udgiften med Pilegården, men erfaringerne, da vi havde Carl-Erik

     Sørensen var, at det ikke gav overskud. Men man kan forsøge at søge lokaludvalget om støtte til specifikke arrangementer.

 

     Udover de ovennævnte emner nævnte Klaus, at det var efterhånden blevet nemmere at klare lyden, efterhånden som man kendte lydbordet, og det var også en stor fordel, at der var flere headsæt og at så mange havde egne headsæt.

    

     Hans takkede bestyrelsen for dens gode arbejde.

 

Beretningen blev herefter godkendt.

 

3) Godkendelse af revideret regnskab: Kirsten F gennemgik regnskabet.

          I starten af '16 var der underskud i regnskabet, fordi caféen udleverede mad til gæster uden at de havde en bon, der viste at de havde betalt, så vi måtte lægge 1.000 kr. til cafeen, for mad, som de havde leveret, uden at vi havde fået betaling.

          Vi har også mistet indtægten fra baren, som dækkede en del af de udgifter, vi har ved viseaftenerne. I alt gav det underskud på 7.000.

          Men i fremtiden skal vi ikke betale for leje af Salen, Efter at Lena ved et møde med andre foreninger i Pilegården fandt ud af, at de ikke betalte leje af salen.

          Vi har i den anledning 1400 kr. til gode.

-        Lena har igen været i forhandling med Pilegården vedr. leje af lokale til hulemøder, og vi er nu blevet fritaget for leje for resten af året.  En besparelse på 12.850 kr. Men vi kan ikke regne med gratis lån næste år.

-        Klaus nævner, at der må være et takst-blad for leje af lokaler, og det må man prøve at få at se, så man kan se, om der er mulighed for at undgå at betale lokale-leje til hulemøder i fremtiden også.

-        John E. takkede Lena for indsatsen, som har ført til gratis leje.

 

Regnskabet blev godkendt.

 

4) Fastsættelse af kontingent: Kontingentet på 175 kr. bliver uændret, dog vil bestyrelsen overveje en ny form for kontingent, hvor man samtidig har betalt entre for hele året. Et system der kendes fra Amagerland og Allerød.

          Fordelen skal være, at publikum møder flittigere op, fordi de har betalt entreen. PT. Er det en udgift på 455 kr. for medlemskab inklusive entre til 7 viseaftener.

          Aina    foreslår, at man lufter tanken overfor publikum.

          Hans: det skal være på en måde, så det ikke forstyrrer aftenens forestilling.

 

 

          Bestyrelsen vil overveje en ændring, og hvis formen for kontingent skal ændres, vil bestyrelsen indkalde til en ekstraordinær generalforsamling med den nye kontingentform som eneste punkt.

          Der vil i givet fald nok blive tale om to slags kontingenter, et for aktive og et for alle andre medlemmer.

 

5) Indkomne forslag: Der var ingen forslag.

 

6) Valg af bestyrelse:

          Kirsten Falsing modtog genvalg for 2 år

          Mette Brabæk modtog genvalg for 2 år

          Wiri Nøhr modtog genvalg for 2 år

 

7) Valg af 2 bestyrelses-suppleanter:

          Hanne Kalsing modtog genvalg

          Lissi Kjær modtog genvalg

 

8) Valg af revisor for 1 år:

          Niels-Flemming Carlsen modtog genvalg

          Georg Kauman genvalgt som revisorsuppleant for 1 år

 

9) Eventuelt: Lena forhørte sig om, hvem der ville med til Bakkens Hvile til sommer,

          man enedes om slutningen af juni, og Lena køber 10 billetter.

 

Generalforsamlingen sluttede kl. 20.55

 

 

referent Met

Årsberetning for år 2016. Givet på Generalforsamlingen den 6. marts 2017.

 

 

 

Det er med stor glæde jeg ser tilbage på år 2016. Hvor har vi haft mange gode timer sammen. Hvor er det dog forrygende, at vi amatører på frivillig basis er i stand til at få alt til at gå op i en højere enhed og derved få viseaftener/eftermiddage i spil. Det sker kun ved stort engagement og flid. Der har været en del sygdom, så derfor har nogle aktive været mere synlige både på og bag scenen. Men sådan må det jo være. Tusind tak alle mand for det. Også en stor tak til et trofast og altid positivt publikum. Et velkommen skal lyde til vort nye aktive medlem Ingegerd Hennelund og til Lydmand Peter Hansen som har hjulpet os, det er vi rigtig glade for, da vi jo ønsker, det skal fungere så godt som muligt.

 

 

 

I dag har vi jo Generalforsamling og det er rigtig godt, at hele bestyrelsen ønsker og har lyst til at fortsætte det gode arbejde. Om der bliver kampvalg, ved jeg jo ikke i skrivende stund.

 

 

 

Her et kort rids af 2016:

 

Februar: Besøg af ”Glarmesterens Svende”. Arrangement i samarbejde med Pilegården.

 

Marts, med Kirsten Illum som visevært. Verden omkring os - det nære og det fjerne,

 

April, med Hans Raahauge som visevært. Hændelser i danske byer og øer,

 

September, med Kirsten Falsing som visevært. Liva Weel

 

Oktober, med John Just som visevært. Viser af Ida og Bent From. Ida From var blandt publikum.

 

November, med Hanne Kalsing som visevært. Eftermiddagspaletten

 

December med Lena Saul som visevært. Kærlighed og juleknas.

 

3. november: Syng Dansk Dag, hvor Hanne Kalsing var konferencier. Et arrangement i samarbejde med Pilegården.

 

 

 

Som noget nyt var november og december eftermiddagsforestillinger. Rigtig mange fremmødte, og tilmed nye ansigter, det var rigtig godt. Men alligevel var der færre folk end om aftenen. Vi foretog en spørgeskema undersøgelse på december viseeftermiddagen. 21 ønskede både/og, 17 ønskede eftermiddags- og 18 aftenforestillinger. Da vi allerede nu skal bestille salen, har vi for resten af året reservert 4. fredag aften og til foråret blev det 3. fredag aften. (4. var allerede optaget). Vi vil være observante og måske foretage en undersøgelse på en viseaften, for at være forberedte til efteråret 2018, om vi skal lave eftermiddagsforestillinger igen.

 

 

 

Mange ting lander på mit bord f.eks. Erklæring om indhentelse af børneattester. Spørgeundersøgelser fra Københavns Kommune.

 

 

 

Vi har afholdt 4 bestyrelsesmøder, 2 aktivmøder, 7 viseaften/eftermiddage + Syng Dansk Dag. Og 21 hulemøder. (3 for hver viseaften, hvoraf den ene er generalprøve). Sæson afslutning holdt vi hos Kirsten I., det var rigtig hyggeligt. Sommerfest blev det også til, nemlig i Lena’s have.

 

10 personer var med på Bakken og se Syngepigerne. Vi aftalte at gentage successen igen i år, måske med flere deltager.

 

 

 

Udearrangementer i VVBrh. Regi: 2 i Seniorklubber og en til en 80 års fødselsdag.

 

Flere af os optræder i forskellige sammenhænge. Det er godt, da vi kun kan blive bedre af det, idet øvelse jo gør mester.

 

Vi var sammen med Vises Venner København på Kulturhavn. Kirsten Illum, John Just, Kathe Pedersen og Kirsten Falsing deltog fra os. Successen gentages i år søndag, den 27. august k.14.00-16.00.

 

 

 

Visens Venner Danmark er samlende for de 33 viseforeninger vi har her i Danmark. Den 12. marts deltog Hanne og jeg til Regionalmøde i Nykøbing Falster. 17. september deltog Hanne og jeg til Landsmøde i Horsens. Visens Venner Helsingør havde i oktober 25 års jubilæum, hvor Niels-Flemming og Kirsten Falsing repræsenterede os. Det er altid en god ting, at deltage i disse aktiviteter og møde andre visevenner. Til Landsmøderne har vi som forening mødepligt.

 

 

 

Økonomisk kan vi jo mærke, at baren er overgået til Caféen Pilegården. Heldigvis slipper vi fra november måned 2for at betale for salen. Det er en stor lettelse. Vi betaler dog stadig for øvelokaler.

 

Samarbejdet med Caféen er gået rigtig godt. Takket være Pia Ejler’s store indsats, men også jer publikums omhyggelighed med at give Pia besked, om I kommer og hvad I ønsker af forplejning.

 

 

 

For at foreningen kan eksistere, er det jo vigtigt, at vi har et publikum. Hvis vi vil have et publikum, er det meget vigtigt at publikum løbende bliver orienteret om hvilke arrangementer, vi afholder. Men også om hvordan det er gået på viseaftenerne. Derfor har vi opprioriteret PR delen. Vi gør vores bedste for at få en artikel med i Brønshøj-Husum bladet, - at få ViseAvisen og folder sendt til vennerne. - at hjemmesiden holdes ajour. - at vi er på facebook, - at vi er med i Pilegårdens brochure. - at Plakaten er sat op på Pilegården, og - at jeg sender den pr. mail ud til rigtig mange af vennerne. Meningen er så, at I kan sende den videre til jeres venner. Vi kan stadig være flere i salen.

 

 

 

På bestyrelsens vegne

 

Lena Saul, formand

 

 

te Brabæk

 

Hej!
Prøv at lave din egen hjemmeside ligesom mig! Det er nemt, og du kan prøve det gratis
ANNONCE